خبر

عنوان خبر:

شاخص قیمت تولید مرغ ۵۸ دصد گران شد
12:42:341400/03/19 print

خلاصه خبر:

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٩ به عدد ٣١١,٢۵ رسیده است که نسبت به سال قبل ۵٨.١٠ درصد افزایش داشته است.


متن خبر:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٩ به عدد ٣١١,٢۵ رسیده است که نسبت به سال قبل ۵٨.١٠ درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری­های صنعتی کشور در تمامی فصول سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه­ رو بوده است به طوریکه بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به فصل زمستان (٩۶.٧٣ درصد) و کمترین آن مربوط به فصل بهار (١۴.٢٨ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل نیز برای تمام فصول سال ١٣٩٩ با افزایش روب­رو بوده است به ­طوریکه بیشترین افزایش در فصل تابستان با ۴١,۴۵ درصد و کمترین افزایش مربوط به فصل بهار با ١.٨٢ درصد بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ در همه استان­ها با افزایش روبه­ رو بوده است؛  به­ طوریکه بیشترین افزایش شاخص (نرخ تورم) را استان خراسان رضوی با ٨١,۵٠ درصد و کمترین افزایش را استان سیستان و بلوچستان با ١٣.٨١ درصد به خود اختصاص داده­ اند.

در فصل بهار سال ١٣٩٩ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور به عدد ٢٠١,٢٧ رسید­ه است که نسبت به فصل قبل ١.٨٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.٢٨ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به ” گروه تخم مرغ ” (٨.٨۶ درصد) و بیشترین کاهش مربوط به” گروه مرغ ” (١.٧٠- درصد) بوده است.

در فصل تابستان سال ١٣٩٩ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور به عدد ٢٨۴,۶٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۴١.۴۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.۶٩ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به” گروه مرغ ” (۴٨.٠۵ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “کود ” (١۴.٣۶ درصد) بوده است.

در فصل پاییز ١٣٩٩ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور به عدد ٣٧٠,١۵ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣٠.٠٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠.۶٢ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به ” کود ” (۵٣.۴٩ درصد) و کمترین افزایش شاخص مربوط به ” گروه تخم مرغ ”  (١٨.۴۴ درصد) بوده است.

در فصل زمستان سال ١٣٩٩ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور به عدد ٣٨٨,٨٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۵.٠۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩۶.٧٣ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به ” کود ” (٢٠.٧٧ درصد) و کمترین افزایش شاخص مربوط به ” گروه مرغ ” (٢.٩٧ درصد) بوده است.

 


تصاویر پیوست

skateboarder

پیوست:

کامنت ها

  • نمونه

    April 12th, 2015 at 3:50 PM

    متن

    پاسخ

پیام بگذارید

©Baraiand کلیه حقوق مادی و معنوی حفوظ می باشد